ЈАВНИ ОГЛАС


за пријем у радни однос једног извршиоца на неодређено време, са пуним радним временом и то:

 1.   Једног извршиоца на пословима : ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР у у Центру за хигијену и хуману екологију – Одељење за хигијену.

ОПИС ПОСЛОВА: узимање узорака за хемијске и микробиолошке анализе (узорци вода, ваздуха, земљишта, животних намирница, предмета опште употребе и друге), транспорт узорака у лабораторије (све важећим акредитованим методама), административи послови на Центру, управљање моторним возилом Б категорије и други послови и задаци из важећег Правилника о систематизацији послова и задатака Завода за јавно здравље Краљево.

Кандидати поред општих услова треба да испуњавају  и следеће посебне услове:

 • Диплому стечену на: основним студијама првог степена (струковне / академске) по пропису који уређују високо образовање, почев од 10. септембра 2005. год. или на основним студијама  у трајању од најмање две године,  по пропису који је уређивао  високо образовање до 10. септембра 2005.г.
 • Положен стручни испит;
 • Лиценцу издату од  коморе медицинских сестара и здравствених техничара или решење о упису у комору,
 • Возачка дозвола Б категорије најмање пет година,
 • Најмање две године радног искуства  у наведеном звању,
 • Познавање рада на рачунару (у MS Office окружењу)

            Уз пријаву са биографским подацима, кандидат треба да приложи:

 • Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Оверену фотокопију Лиценце или решења о упису у Комору;
 • Доказ о радном искуству (Потврде, Препоруке, „М“ образац и друго),
 • Фотокопију возачке дозволе

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање у Краљеву и на сајту Министарства здравља.

Пријаве се подносе на адресу Завод за јавно здравље Краљево, Улица Слободана Пенезића број 16. или лично на исту адресу.

Завод задржава право да, на основу члана 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (“Сл. гл. РС“ број 96/19, 58/20 и 135/22), пријављене кандидате позове на разговор у смислу пружања додатних података (интервју, тест, разговор).

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Ближе информације могу се добити на телефон 036/392-336 у правној служби.

Related Posts